Predpisy

Bezpečnostné pravidla, povinnosti správcu – vybavenie detských ihrísk

Hlavným úkolom osôb zodpovedajúcich za bezpečnosť na detských ihriskách (bytových družstiev, spoločenstiev vlastníkov, domovníkov alebo správcov budov) je predovšetkým vykonávanie rutinných prehliadok zariadení namontovaných na detských ihriskách. Potrebná je znalosť základných predpisov v tejto oblasti, predovšetkým stavebného zákona.

Detské ihriska ako malé architektonické objekty

Detské ihrisko ako malý architektonický objekty spadá pod kontrolu Stavebného dozoru. Ako stavebný objekt by malo splňovať požiadavky stavebného zákona z dňa 7. júla 1994 vrátanie neskorších zmien.

Bezpečnostné požiadavky

Stavební zákon určuje základné bezpečnostné požiadavky, ktoré by mely splňovať malé architektonické objekty. V súladu s čl. 5 je treba tieto objekty projektovať a inštalovať spôsobom zaisťujúcim splnenie základných požiadaviek v oblasti bezpečností konštrukcií, požiarnej bezpečnosti, bezpečností prevádzkovania, ale tiež vhodných hygienických a zdravotných podmienok. Zároveň je treba detské ihrisko v súladu s rovnakým článkom ods. 2, udržiavať v riadnom technickom a estetickom stave a nedopustiť u nich nadmerné zhoršenie úžitkových vlastností a technického stavu zariadenia.

Inštalovanie detských ihrísk

Inštalácia detských ihrísk – malých architektonických objektov – nevyžaduje vydanie stavebného povolenia. Stavba malých architektonických objektov na verejných miestach musí však byť podľa čl. 30 ods. 1, nahlásená príslušným orgánom.

Kontroly

Stavební zákon určuje spôsob a početnosť kontrol, ktorých účelom je zistenie technického stavu, použiteľnosti stavebného objektu a jeho estetického vzhľadu. Tieto kontroly by mal vykonávať majiteľ alebo správca minimálne raz za 5 rokov. Avšak pokyny európskych noriem, týkajúcich sa zariadení na detských ihriskách, tento predpis sprísňujú, odporúčajú vykonávanie kontrol funkcionality každé 3 mesiace, a základných kontrol – každoročne.

Exekučné riadenie a penále

Kontroly stavebného dozoru sa vykonávajú cyklicky na území celého štátu. V prípade

zistenia skutočností, ktoré by mohli ohrozovať život alebo zdravie osôb, prikáže inšpektor stavebného dozoru ich odstránenie a určí termín vykonania tejto povinnosti. Môže tiež zakázať používanie stavebného objektu na dobu odstránenia nesprávnych vlastností. V krajných prípadoch môže aj navrhnúť úplné odstránenie nebezpečného objektu. Zároveň, v súladu s čl. 70 stavebného zákona, správca, na ktorom spočíva povinnosť v oblasti oprav, je povinný odstrániť zistené vady, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb. Zákonodarca predpokladá tiež tresty pre správcov, ktorí by nesplňovali povinnosť udržiavať stavebné objekty v príslušnom technickom stave. Majitelia a správcovia, ktorí nezaistí bezpečnosť používania stavebného objektu, budú potrestaní pokutou minimálne 100 denných sadzieb, trestom obmedzenia alebo zbavenia slobody na dobu do 1 roku (čl. 91).

Oznámenie hlavného inšpektora stavebného dozoru

Dne 4. júla 2008 hlavný inšpektor stavebného dozoru vydal oznámenie, v ktorom pripomína správcom detských ihrísk povinnosť zaistiť bezpečnosť užívateľov, odvoláva sa pri tom na požiadavky týkajúce sa detských ihrísk, pokynov na ich inštalovanie, údržbu a prevádzkovanie uvedené v európskych normách PN-EN 1176. Z tohto vyplýva, že stavebný dozor, okrem stráženia dodržiavania predpisov stavebného zákona, kontroluje detské ihriska aj vo vzťahu ku všeobecným normám a ďalším bezpečnostným požiadavkám PN-EN 1176 a PN-EN 1177.

Normy

Kompetencie v oblasti kontroly majú orgány stavebného dozoru. Požiadavky v oblasti bezpečnosti zariadení montovaných na detských ihriskách obsahujú normy PN-EN 1176 a PN-EN 1177. Normy týkajúce sa bezpečnosti detských ihrísk zahŕňajú požiadavky týkajúce sa nie len samotných zariadení, ale aj ich používania a správy, požiadavky na amortizačné povrchy apod. Tieto normy nie sú záväzné, avšak sú pokynmi pre zaistenie požadovanej úrovne bezpečnosti. Preto ide o predpisy používané inšpektormi stavebného dozoru počas kontrol ihrísk a takisto obchodnými inšpektormi povolanými na návrh Úradu na ochranu konkurencie a spotrebiteľov (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Okrem požiadaviek noriem zo skupiny 1176 a 1177, detské ihriska by mali splňovať požiadavky stavebného zákona a zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov z dňa 12. decembra 2003. Povinnosti správcov vyplývajúce práve z týchto noriem sú uvedené v sprievodcovi pripravenom v rámci činnosti ôsmich kontrolných orgánov Európskeho spoločenstva.

Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobku

Na zariadenia určené na detské ihriska sa vzťahuje „Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobku“, z dňa 12. decembra 2003. Zákon určuje všeobecné požiadavky, kontrolné orgány a činnosti týkajúce sa nebezpečných produktov. Požiadavky sa vzťahujú k samému výrobku, bez zohľadňovania jeho inštalácie a údržby.

Bezpečný výrobok

V súladu so zákonom, je bezpečným výrobkom ten, ktorý nevytvára žiadne ohrozenie pre spotrebiteľa alebo vytvára zanedbateľné ohrozenie a pri hodnotení bezpečnosti sa zohľadňujú okrem in.:

  • vlastnosti výrobku,
  • pripojené návody,
  • označenie,
  • kategórie spotrebiteľov vystavených na nebezpečenstvo v súvislosti s používaním výrobku, predovšetkým deti.

 

Výrobca je zaviazaný uvádzať na poľský trh výhradne výrobky bezpečné v zmysle zákona. Článok 6 zákona hovorí, že výrobok uvedený na trh je považovaný za bezpečný,

pokiaľ splňuje určité samostatné predpisy vo veci podrobných bezpečnostných požiadaviek.

Predpokladá sa, že výrobok, ktorý splňuje požiadavky vyplývajúce zo štátnych noriem členských krajín Európskej únie, je bezpečný výrobok z hľadiska požiadaviek zahrnutých do týchto noriem.

Podľa tohto predpisu sa teda predpokladá, že zariadenia určené na detské ihriska, splňujúce požiadavky poľských noriem, ktoré sú prekladom európskych noriem, PN-EN 1176 a PN-EN 1177, sú bezpečné výrobky.

Povinnosti výrobcu a distribútora

Výrobca a distribútor majú povinnosť pôsobiť s príslušnou starostlivosťou za účelom zaistenia bezpečnosti výrobkov, predovšetkým tak, že nebudú dodávať výrobky, o ktorých vedia, že nesplňujú bezpečnostné požiadavky. Výrobca a distribútor sú tiež zaviazaní monitorovať bezpečnosť výrobkov uvádzaných na trh, okrem in. prostredníctvom prijímania od spotrebiteľov informácií o ohrozeniach spôsobených týmito výrobkami a predávania týchto informácií dozerajúcim orgánom a vojvodskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie. V súladu s čl. 15 zákona, výrobcovia a distribútori sú zaviazaní spolupracovať s dozerajúcimi orgánmi a vojvodským inšpektorom obchodnej inšpekcie za účelom vyhnutia sa alebo zamedzenia ohrození vytváraných nimi dodávanými výrobkami. O povinnostiach tých osôb, ktorým leží srdci bezpečnosť užívateľov, informujú tiež informačné publikácie samospráv, odporúčame zoznámenie s dokumentmi dostupnými na nasledujúcich adresách.

Dr Spil